Algemene voorwaarden

 Artikel 1 Algemeen

 1. De onderstaande leveringsvoorwaarden zijn van kracht voor al onze aanbiedingen en elke met ons afgesloten transactie.
 2. Afwijkende voorwaarden zijn alleen bindend indien deze vooraf door ons schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, gelden inkoopvoorwaarden van afnemers slechts voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige leveringsvoorwaarden. In geval van twijfel omtrent de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren onze voorwaarden.

Artikel 2 Aanbiedingen

 1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend.
 2. Uitgebrachte offertes gelden maximaal voor en termijn van 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3 Maten, gewichten, afbeeldingen en technische gegevens. 

 1. De in onze catalogi, offertes, prijslijsten en ander reclamemateriaal vermelde maten, gewichten en technische gegevens, alsmede de daarin weergegeven afbeeldingen, gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend, tenzij onzerzijds schriftelijk uitdrukkelijk een garantie wordt verstrekt.
 2. De auteursrechten op de door ons verstrekte afbeeldingen, tekeningen en ontwerpen alsmede in het algemeen op hetgeen onzerzijds wordt gepubliceerd, komen uitsluitend aan ons toe. Zonder onze toestemming mogen deze publicaties of hun inhoud noch geheel, noch gedeeltelijk, in welke vorm dan ook, ter beschikking aan derden worden gesteld.

Artikel 4 Prijzen

 1. Door ons opgegeven prijzen zijn, tenzij nadrukkelijk het tegendeel is vermeld, geheel vrijblijvend en kunnen naar de marktprijzen worden verlaagd of verhoogd.
 2. Onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming der transactie geldende grondstofprijzen, vrachten, belastingen en dergelijke factoren.
 3. Indien in één of meerdere bij lid 4b genoemde factoren wijziging optreden voordat de levering heeft plaatsgevonden, zijn wij bevoegd de genoemde prijzen op billijke wijze ter onzer beoordeling aan te passen.
 4. Genoemde prijzen gelden exclusief BTW.

Artikel 5 Levering

 1. Ons onbekende afnemers worden uitsluitend onder rembours geleverd.
 2. Al onze levering binnen Nederland geschieden franco, bij een minimaal orderbedrag van €uro 400,- netto, exclusief BTW.
 3. Bij een orderbedrag van minder dan €uro 400,- netto, zijn wij gerechtigd om vracht- en behandelingskosten in rekening te brengen.
 4. Door ons te leveren goederen reizen voor risico van onze afnemer.

Artikel 6 Leveringstermijnen

 1. De door ons opgegeven leveringstermijnen zijn vrijblijvend en gelden slechts bij benadering tenzij een bepaalde leveringstermijn schriftelijk uitdrukkelijk door ons is gegarandeerd.
 2. Overschrijding van leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, verplicht ons jegens onze afnemer niet tot enige vergoeding van schade, door hem of derden eventueel geleden, noch ook verkrijgt onze afnemer daardoor enig recht tot ontbinding van de opdracht.
 3. Wij zijn bevoegd een opdracht in gedeelten uit te leveren.
 4. Zo wij in gedeelten leveren, zijn wij niettemin gerechtigd per factuur, betrekking hebbende op een deellevering betaling te verlangen.
 5. Leveringstermijnen worden per opdracht vastgesteld.
 6. De leveringstermijn gaat in op het moment van verzending van de bevestiging van de opdracht. Indien koper tekeningen of bescheiden ter beschikking van Lado Klimmaterialen B.V. dient te stellen voor de uitvoering van de opdracht vangt de leveringstermijn pas aan op het moment dat Lado Klimmaterialen B.V. deze tekeningen of bescheiden heeft ontvangen. Lado Klimmaterialen B.V. houdt zich nadrukkelijk het recht voor, indien de bescheiden niet tijdig worden aangeleverd, de opdracht alsnog niet uit te voeren en aanspraak te maken op een vergoeding van de daaruit voortgekomen schade.

Artikel 7 Betalingen

 1. De betaling der facturen dient steeds zonder korting of schuldvergelijking te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, hetzij te onze kantoor, hetzij op een onzer giro- of bankrekeningen.
 2. Wanneer wij het bij niet tijdige betaling nodig achten onze vordering(en) ter incasso in handen van derden te stellen, wordt daarvoor door ons schriftelijk aan de afnemers kennis gegeven; in de regel zullen wij hem daarbij een door ons te bepalen korte termijn stellen, waarbinnen de afnemer alsnog aan zijn verplichtingen dient te voldoen, tenzij in een bepaald geval te onzer beoordeling onverwijlde incassomaatregelen noodzakelijk worden geacht.
 3. Indien wij tot het nemen van incassomaatregelen besluiten, komen alle daaraan verbonden kosten volledig voor de rekening van de afnemer.
 4. Bij het niet binnen de door onze gestelde betalingstermijn ontvangen betalingen, zijn wij gerechtigd het factuurbedrag te verhogen met de wettelijke rente, berekend vanaf de factuurdatum.
 5. Wij behouden ons voor te allen tijde zekerheid te verlangen voor de tijdige betaling met het oog op zowel reeds gedane als nog te verrichten leveringen, welke zekerheid ter onzer keuze kan bestaan in de vorm van vooruitbetaling.

 Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. Wij zijn in het bijzonder niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de afnemer of derde mocht ontstaan, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ontstaan, anders dan tengevolge eigen opzet of grove schuld van ons of onze medewerkers.
 2. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor verlies en/of schade indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door ons verstrekte adviezen en/of voorstellen.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

 1. De geleverde goederen blijven ons bezit totdat de goederen volledig zijn betaald.
 2. Zolang het eigendom niet op de afnemer is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enigerlei ander recht daarop verlenen.
 3. Indien onze afnemer onverhoopt niet aan een van zijn verplichtingen voldoet, dan zijn wij bevoegd om de door geleverde zaken waarvoor, als eerder aangegeven, geen volledige betaling verkregen is, als ons eigendom te vorderen, zowel bij onze afnemer als bij derden na doorlevering als bij lid 9b bedoeld.
 4. Onze afnemer zal door ons met het oog op de terugneming van bedoelde zaken worden gecrediteerd voor de waarde die ter onzer beoordeling aan die zaken moet worden toegekend, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten verminderd ons recht op de vergoeding van de uit één en ander voor ons voortvloeiende schade.

 Artikel 10 Industrieel eigendom

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lado Klimmaterialen B.V., is het de koper niet toegestaan om geleverde producten geheel of gedeeltelijk te wijzigen of van een andere merknaam te voorzien. Lado Klimmaterialen B.V. behoudt nadrukkelijk alle rechten die zij heeft op industriële eigendommen op de door haar geleverde goederen.

Artikel 11 Overmacht

Wanneer Lado Klimmaterialen B.V. verhinderd is door overmacht de overeenkomst met koper uit te voeren, is Lado Klimmaterialen B.V. gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst op te schorten c.q. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te worden. Direct na het ontstaan van de overmachtsituatie, dient de in overmacht verkerende partij haar wederpartij daarvan op de hoogte te stellen.
Onder overmacht wordt hier verstaan: Elke omstandigheid, waarmee de in overmacht verkerende partij geen rekening kon houden, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst in alle redelijkheid niet door de wederpartij kan worden verlangt en welke evenmin voor rekening of risico van de in overmacht verkerende partij komt.

Artikel 12 Reclamaties

 1. Reclamaties moeten binnen 8 werkdagen na de dag van aflevering van de zaken door de afnemer schriftelijk bij ons worden ingediend, vergezeld van de betrokken paklijst.
 2. Mondelinge reclamaties en reclamaties welke worden ingediend na het verstrijken van bedoelde termijn worden niet geaccepteerd.
 3. Op zaken van onze magazijnen afgehaald worden alleen bij afgifte reclamaties in behandeling genomen.
 4. Het indienen van reclamaties ontheft de afnemer niet van betaling overeenkomstig de factuur.
 5. Retourzendingen van producten kunnen pas na uitdrukkelijke toestemming van Lado Klimmaterialen B.V. voor zijn rekening plaatsvinden.

Artikel 13 Cookies

Wat is een cookie?
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen.

Waar worden cookies voor gebruikt?
Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat u bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger.

Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies.

Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om uw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw browser afsluit.

Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies?
Deze website plaatst cookies om de volgende redenen:

Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in uw winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kunt u geen producten bestellen of in uw winkelmandje plaatsen.
Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of u ons toestemming heeft gegeven tot het plaatsen van cookies.
Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe u de website gebruikt en hoe u ons heeft gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen.
Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe u de website gebruikt en hoe u ons heeft gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren.

Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen?
Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via uw browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. 

 Artikel 14 Privacy verklaring

Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we allemaal doen met informatie die we over u te weten komen als u gebruikmaakt van onze dienstverlening op www.lado.nl. Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op.

Bestellingen en informatie aanvragen
In ons bestel/aanvraagproces wordt gevraagd naar verschillende klant-/persoonsgegevens. Deze worden gebruikt voor het leveren van onze diensten en om uw vragen te beantwoorden op het door u opgegeven e-mailadres. Wij gebruiken uw klant-/persoonsgegevens tevens om een factuur op te kunnen maken. Hierbij gaat het om de volgende gegevens: uw e-mailadres, NAW-gegevens, telefoonnummer, factuuradres en betalingsgegevens. Een deel van deze gegevens bewaren wij vanwege de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Contact opnemen
Indien u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld per e-mail, dan verwerken wij de door u verstrekte gegevens uitsluitend met het doel om uw vraag of verzoek af te handelen.

 Andere partijen
Wij geven uw persoonsgegevens aan andere bedrijven of instanties als dat nodig is voor onze dienst of als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. De partijen die wij nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst zijn:

 • Onze ICT- en betaaldienstverleners.
 • Administratieve dienstverleners.
 • E-mailplatforms.

Persoonsgegevens kunnen door ons ook aan bevoegde instanties worden verstrekt, als de wet zegt dat dit moet. Een voorbeeld is dat bij een vermoeden van fraude aangifte bij de politie kan worden gedaan.

Het advertentieplatform gebruikt de gegevens puur en alleen om advertenties te kunnen richten aan een vergelijkbare doelgroep. Direct na het ‘matchen’ van deze doelgroep, worden de gegevens door het platform verwijderd. Het advertentieplatform mag de gegevens uitsluitend ten behoeve van ons en onze advertentiecampagne gebruiken en dus niet voor eigen doeleinden inzetten. Het gebruik van uw gegevens voor dit doel is gegrond op het gerechtvaardigde belang dat wij hebben bij het inzetten van dit soort marketinginstrumenten. Indien u bezwaar heeft tegen dit gebruik, neem dan contact met ons op via de onderstaande gegevens.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. In nauwe samenwerking met de beheerder van onze systemen passen wij de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft het recht om:

 • uitleg te krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen.
 • inzage te krijgen in de precieze persoonsgegevens die we hebben.
 • het laten corrigeren van fouten.
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.
 • toestemming die je het gegeven in te trekken.
 • bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Opmerkingen of klachten?
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder in het land waar u gevestigd bent.
In Nederland heet de toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 15 Geschillen

Op alle overeenkomsten met Lado Klimmaterialen B.V. is het Nederlands Recht van toepassing en in geval van geschillen is de Nederlandse rechter de enige bevoegde instantie om over het geschil te oordelen.

Lado Klimmaterialen B.V.

Chris Lebeauhof 10
3059 LN ROTTERDAM
T: 010-2849060
E: info@lado.nl